Jis numeta galiūnus nuo sostų ir išaukština mažuosius. (Lk 1,52)

Marijos Krikščionių Pagalbos dukterys (FMA)


Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės bažnyčios šventoriuje Palemone įsikūrę seserys salezietės (Marijos Krikščionių pagalbos dukterys). Šiuo metu Palemono bendruomenėje yra 4 amžinųjų įžadų seserys. Bendruomenės direktorė s. Liucija Grybaitė FMA.
Marijos Krikščionių Pagalbos Dukterų Instituto (FMA) įkūrėjai yra šventasis kun. J. Bosko ir šventoji Marija Dominyka Mazzarello, kuri gimė 1837 m. gegužės 9 d. Mornezėje (Aleksandrijos provincija, Italija). Šis Institutas įsteigtas istoriniu laikotarpiu, kai atrodė, kad berniukų ugdymu turi rūpintis tik vyrai (vienuoliai, kunigai), o mergaičių - moterys (vienuolės). Dabar dirbama integralaus auklėjimo metodu.

Seserų saleziečių istorija kaip ir daugelyje pasaulio šalių, taip ir Lietuvoje persipynusi su brolių saleziečių istorija.

BoskoMazarello

Kun. Antanas Skeltys, Saleziečių įkūrėjas Lietuvoje, gimė 1884 metais sausio 5 dieną, Žalvėdėrių kaime, Griškabūdžio parapijoje.

1902 metais Antanas išvyko pas saleziečius į Italiją.

1906 rugsėjo 29 dieną A. Skeltys tapo saleziečiu. Teologijos studijas baigė ir kunigu pašventintas

1914 metų rugpjūčio 5 dieną. Kun A. Skeltys turėjo troškimą įdiegti kun. J. Bosko charizmą Lietuvoje. Jo iniciatyva į Italiją išvyko pirmosios lietuvaites, vėliau tapusios pirmosiomis seserimis salezietėmis.

1939 metais penkios jų grįžo į Lietuvą: Stefanija Ladygaitė, Magdalena Bielskytė, Elena Gustatė, Domicelė Paulaitytė ir Marija Mockutė. Keturios seserys liko visam laikui Italijoje.

Grįžusios tėvynėn seserys apsigyveno Vytėnuose, kur dirbo kartu su tėvais saleziečiais. Tačiau jų veiklą nutraukė II pasaulinis karas.

Seserų namas1980 metais pogrindyje atsikūrę saleziečiai bendradarbiai susipažino su dviem likusiomis seserimis salezietėmis.

1981 metais prasideda seserų bendruomenės atgimimas. Joms padeda seserys salezietės iš Lenkijos.

1986 metais seserys pradeda bendruomeninį gyvenimą mažame namelyje Baranausko gatvėje, Kaune. Šis namas tapo mažu saleziečių dvasingumo centru.

1992 saleziečiai iš šv. Antano parapijos persikelia į Palemoną ir pradeda auklėjamąją jaunimo ir vaikų veiklą parapijoje.

1993 metais Palemono parapijos šventoriaus teritorijoje pradėtas statyti Marijos Krikščionių Pagalbos Dukterų Instituto (seserų saleziečių) namas.

1994 metais rugpjūčio mėnesį Marijos Krikščionių Pagalbos Dukterų Instituto generalinė Motina S. Marinella Castagno oficialiai patvirtina pirmąją seserų saleziečių bendruomenę Lietuvoje.

1997 m. kovo 31 d. vyskupas Vladas Michelevičius pašventino seserų saleziečių bendruomenės namą Palemone.

2009 m. rugpjūčio 17 d.  Kaišiadoryse įkurta antra seserų saleziečių benduomenė Lietuvoje.